تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۵/١٧ |
موضوع مقاله:  فرهنگ و هنر
نوع مقاله :  متفرقه
 
 
   
نگاهی به تاریخچه روزنامه در ایران

 

اولین روزنامه ایرانی در زمان محمدشاه قاجار به همت میرزا صالح شیرازی بعد از سفر به انگلیس با نام اخبار پدید آمد.

وی چاپخانهای خرید و فنون ساخت و استفاده از مرکب را فرا گرفت و روزنامه خور را تاسیس کرد و گسترش داد.

- پس از او امیرکبیر و دیگران بیش از پنجاه روزنامه را در داخل و خارج کشور نشر دادند. روزنامههای ارزشمند فارسی زبان دیگری در مصر، هند و عثمانی منتشر شد و حتی روزنامههای فارسی زبان دیگری در فرانسه و انگلیس منتشر شد.

- یکی از روزنامههای فارسی زبانی که در خارج از ایران منتشر میشد، روزنامه اختر بود که معمولا از چهار ستون تشکیل میشد، این روزنامه به حکم قاجارها خیلی زود در سال ١٣١۴ تعطیل شد.

روزنامه وقایع الاتفاقیه به همت امیرکبیر تاسیس شد و به مدت ١٠ سال به صورت هفتگی منتشر میشد، البته این روزنامه از شماره دوم به بعد نام گرفت و بعدها با نام دولت علٌیه ایران منتشر شد بعدها روزنامه دیگری با تاسیس ادارات مطبوعات دولتی به روزنامهها اضافه شد که به زبانهای فارسی، عربی و فرانسه منتشر میشد با نام «علمیه دولت علیه ایران».

- یکی از روزنامههای فارسی زبانی که در خارج از ایران منتشر میشد، روزنامه اختر بود که معمولا از چهار ستون تشکیل میشد، این روزنامه به حکم قاجارها خیلی زود در سال ١٣١۴ تعطیل شد.

پس از آن روزنامه ایران، روزنامه شرف، روزنامه فرهنگ، روزنامه مریخ و... پا به عرصه گذاشتند که همگی در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار منتشر میشدند.

تمام روزنامههای این دوره به طریقه سنگی و با خط نستعلیق، گاه داخل کادر قرار میگرفت و گاه بین دو ستون فاصله گذاری میشد و گاه نه.

رضاشاه آزادی مطبوعات را کاملا از بین برد، ولی بعد از او آغاز سیاست جدیدی در مطبوعات رخ داد. این روزنامهها کاملا انتقادی شدند و حتی بعضی اوقات رو به مخالفت بودند.

در این زمان سفارتخانههای انگلیس، شوروی و آلمان خواهان سانسور در مطالب شدند، گذشته از آن اعضای سلطنت نیز به این مسئله اعتراض داشتند.

بیش از دویست روزنامه در این زمان وجود داشت. خراسان، عصر جدید، ایران، آیین اسلام، مشروطه و... در پهلوی اول و اطلاعات، آزادگان، کیهان، نسیم شمال، کارگران و... در پهلوی دوم بودند.

روزنامه رسانهای است که به صورت روزانه جدیدترین اخبار و اطلاعات را در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاسی و اقتصادی به اقشار مختلف جامعه ارائه میدهند. همواره روزنامهها به صورت مکتوب منتشر میشوند و این مکتوب بودن آثار مثبت و منفی فراوانی به دنبال دارد که مسؤولیان دست اندرکاران روزنامهها به هدف دستیابی به آثار مثبت آن تلاش میکنند. امروزه در کشور ما حدود ٣۵ عنوان روزنامهها با شمارگان نسبتاً بالایی به چاپ میرسد و این در حالی است که پرتیراژترین آنها روزنامه جام جم است که در مقایسه با جمعیت حدود ٧٠ میلیونی ایران عددی ناچیز محسوب میشود. و این در حالی است که تعداد قابل توجهی از این روزنامهها صرفاً اقتصادی یا سیاسی بوده و مورد توجه و استفاده گروه و قشر خاصی از مردم قرار میگیرد.

 
     
  منبع مقاله:  هگمتانه  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مقالات و نوشته های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان