تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٩/٢١ |
موضوع مقاله:  جامعه
نوع مقاله :  متفرقه
 
 
   
زماني براي گفتن و شنيدن

 

خيلي از زوجها فکر مي کنند صرفاً با داشتن تجربه هاي مثبت و لذتبخش در کنار يکديگر مي توانند رابطه از هم گسيخته خود را از نو ترميم کنند. طبيعي است که داشتن اوقات خوش براي نجات رابطه از هم گسيخته امري حياتي است، اما هيچ چيزي جاي گفت وگو درباره رنجش و ناخشنودي و گوش دادن به حرف ها و درک احساسات يکديگر را نمي گيرد.

تا وقتي سعي نکنيد به احساسات همسر خود توجه کنيد و آنها را بشنويد، هيچوقت مسألهاي حل نخواهد شد و ممکن است بعد از مدتي دوباره مشکل جديدي در رابطه شما و همسرتان پيش بيايد.

ترس ما از صحبت کردن با همسرمان درباره اتفاقات پيش آمده مشکل رايجي است که معمولاً در بين زوجها ديده ميشود. مانند بسياري از مسائل حلنشده در اين بين افکار و تصورات اشتباهي وجود دارد که مانع از صحبت کردن طرفين با يکديگر ميشود. شناخت اين برداشتهاي اشتباه و آگاهي از ذهنيت واقعي مخفي شده در پشت آن باعث ميشود قدم اول را در حل اينگونه مسائل برداريم.

ابتدا بايد سعي کنيد با اين تصورات غلط مقابله کنيد، تصورات اشتباه در پشت آن را بشناسيد و سعي کنيد فنوني را ياد بگيريد که به بهبود رابطه شما و همسرتان کمک ميکند. اين تصورات غلط اين گونه است:

١. اگر با همسرم صحبت کنم خودم ضايع ميشوم.

احتمالاً در پشت اين فکر نوعي مقاومت طولانيمدت درباره حرف زدن و گوش کردن وجود دارد.

٢. اگر به همسرم بگويم چطور دلم را شکسته او را بيشتر از خود راندهام.

در پس اين فکر اين تصور وجود دارد که همسرم خودش بايد بفهمد چه احساسي دارم، نه اينکه من به او بگويم چه احساسي دارم.

٣. اگر به حرفهاي همسرم گوش کنم فکر ميکند با او موافق هستم.

حتماً پشت اين فکر اين تصور اشتباه وجود دارد که من بايد حرف آخر را بزنم و تعيينکننده مسير بحث باشم.

۴. اگر صحبت کنم و بگويم چه چيز آزارم ميدهد فاصله من از همسرم بيشتر ميشود.

صحبت کردن راجع به مسائل پيش آمده باعث ميشود متوجه شويد در درون همسرتان چه ميگذرد تا قدمي به سوي رفع اختلاف و سازش برداريد. برعکس وقتي به همسرتان ميگوييد که چه چيزي باعث ناراحتي شما شده است اجازه ميدهيد همسرتان متوجه رنجش شما شود.

۵. اگر به سهم خود در بروز مشکلات اعتراف کنم همسرم ديگر مرا تحويل نميگيرد يا عليه خودم استفاده ميکند.

برعکس، اگر هر يک از ما سهم خود را در بروز مشکلات پيش آمده بپذيريم اولين قدم را در راه اصلاح روابط خود برداشتهايم و اين کار باعث ميشود بتوانيم مسؤولانه و بيپرده به اشتباهات خود اعتراف کنيم.

٢ روش اشتباه

در بسياري از مراجعات زوجها به روانشناسان ديده ميشود که بسياري از آنها از راههاي اشتباه وارد حل مسأله پيش آمده با همسر خود ميشوند و اغلب اين کارها باعث ميشود تا به مشکلات بيشتر دامنزده شود و نهتنها گرهي از مشکل باز نشود، بلکه تبعات بدتري نيز گريبان همسران را بگيرد. دو روش رايج و اشتباه مورد استفاده زوجها در اين گونه مسائل سکوت کردن و دعوا راه انداختن است که در زير بهطور مجزا به آنها پرداخته و راهحلهاي جايگزين آن نيز معرفي ميشود.

*سکوت کردن

رايجترين راهحل ممکن مخصوصاً در خانمها سکوت است. اينکه مهر سکوت به لب بزنيد و همه چيز را در خود بريزيد، هيچ چيزي را حل نميکند. سکوت فقط باعث ميشود اميد خود را براي ارتباط متقابل از سوي همسرتان از دست بدهيد و در آشتي را به روي خود ببنديد.

درست است که سکوت سرشار از ناگفتههاست، ولي بهتر است اين حرفهاي زده نشده را به شيوهاي منطقي و معقول با همسر خود در ميان بگذاريد، نه اينکه روزها و ماهها به انتظار اين بنشينيد که همسر شما خود به سراغتان بيايد و درباره اتفاق بد پيش آمده با شما صحبت کند. بدترين پيامد سکوت کردن اين است که شما با اين کار نارضايتي خود را فروخورده و آن را به خشمي بيانتها در درون خود تبديل ميکنيد.

*دعوا راه انداختن

شما با دعوا راه انداختن خشم افسارگسيختهاي را که به احتمال زياد از مدتها قبل آن را تجربه کردهايد، بر سر همسرتان خالي و سعي ميکنيد با اين کار نشان دهيد تا چه اندازه عصباني هستيد، تا شايد او درددل واقعي شما را بفهمد. البته در بيشتر موارد هر يک از طرفين اين توجيه را براي رفتار خود ميآورد که سرکوب کردن احساسات کار خطرناک و بيمارگونهاي است و بايد به هر نحو ممکن ميزان ناراحتي خود را از اتفاق پيش آمده به همسرم نشان دهم. اما نکته اينجاست که ممکن است نشان دادن احساس خشم به همسر در کوتاه مدت مفيد باشد، اما در بلندمدت باعث ميشود که شما نزد همسرتان فردي خشن و کمطاقت جلوه کنيد که ياد نگرفته است به شيوه صحيح هيجان خود را بروز دهد.

*روش صحيح

البته فروخوردن احساسات و عصبانيت در قبال مسائل پيش آمده اصلا توصيه نميشود، ولي مديريت هيجان بهخصوص هيجانات ناراحتکننده بسيار مفيد است و اغلب باعث ميشود کنترل بهتري روي احساسات خود داشته باشيد تا به راهحل مناسبتري برسيد.

در ابتدا بسيار مناسب است که موقعيت مناسبي را براي صحبت با همسر خود ترتيب دهيد و ترجيحاً زماني را انتخاب کنيد که هر دوي شما از نظر روحي و جسمي آمادگي گوش دادن به صحبتهاي يکديگر را داريد. نکته مهم و حياتي در مواجهه با اين مسائل هنر گوش دادن است که به واقع ميتواند نيمي از راهحل موجود باشد.

نکاتي که اينجا عنوان شده بر محوريت هنر گوش دادن به يکديگر مطرح شده است، چون اعتقاد بر اين است تا زماني که ما راه گوش دادن به حرفهاي يکديگر را بر خود ببنديم و فقط متوجه حرفهاي خود باشيم هيچ مشکلي حل نخواهد شد.

*صميمانه به حرفهاي همسرتان گوش دهيد

سعي کنيد با گوش دادن به دنياي همسرتان وارد شويد و از چشم او به موضوع پيش آمده نگاه کنيد. يعني به شکل غيرتدافعي و غيررقابتجويانه از خودتان بپرسيد همسرم سعي دارد چه چيزي را به من بفهماند و روي چه مسألهاي در حرفهاي خود تأکيد دارد.

سعي کنيد بعد از مدتي که از صحبتهاي همسر شما گذشت به او خلاصهاي از مطالبي را که گفته بيان کنيد. با اين کار همسر شما متوجه ميشود که کاملاً به حرفهاي او گوش ميدهيد و به صحبت کردن ترغيب ميشود.

*استفاده از فن معاوضه

اغلب زوجها بدون اينکه بدانند دعوا بر سر چيست با هم ميجنگند و جر و بحث راه مياندازند و اغلب بدون اينکه نظر همسرشان را درک کنند، درستي آن را زيرسؤال ميبرند يا مخالفت ميکنند. منظور اين روش آن است که کمک کند شماي شنونده گوش دهيد و ببينيد همسرتان چه ميگويد و شماي گوينده احساس کنيد به حرفتان گوش داده ميشود.

به اين صورت وقتي در حال بحث بر سر موضوعي هستيد و يکي از شما آزرده يا عصباني شد شما يا همسرتان فرمان ايست ميدهيد و جاي خود را به عنوان گوينده يا شنونده عوض ميکنيد و با اين کار از تحميل نظرهاي خود دست برميداريد و به دنياي همسرتان قدم ميگذاريد. با اين کار از تنش ميان شما و همسرتان کاسته ميشود و روند گفتوگوي طبيعي را بدون هيچگونه عصبانيتي پي خواهيد گرفت.

*فن خلع سلاح

اين روش به شما کمک ميکند به جاي دفاع از گفتههاي خود بر گفتههاي همسرتان متمرکز شويد و از اين طريق اختلاف پيش آمده را حل کنيد. در اين تمرين شما به نوبت حقيقت ديدگاه همسرتان را که خالصانه با آن موافق هستيد، کشف و به طريقهاي خيرخواهانه و مجابکننده آن را تصديق خواهيد کرد. اين کار باعث ميشود موضوع اصلي که باعث ناراحتي شما يا همسرتان شده است کشف و از گفتوگوهاي حاشيهاي پرهيز شود.

*چند راهنماي کلي هنگام گفتوگو

ـ قبل از باز کردن سر صحبت فکر کنيد دوست داريد صحبت شما با همسرتان به کجا برسد و چه مسألهاي حل شود.

ـ سعي کنيد الگوهاي آشناي قديمي صحبت با همسرتان از جمله تحقير و سرزنش را که ديگر کاربردي ندارد فراموش کنيد.

ـ به هر کلمهاي که از دهان همسرتان بيرون ميآيد واکنش نشان ندهيد و جا‌‌يي براي پاسخهاي ناقص او قرار دهيد.

ـ وقتي با همسرتان صحبت ميکنيد به او بفهمانيد که براي او ارزش قائل هستيد و سراپا گوش هستيد که ببينيد او چه ميخواهد بگويد.

 

 

 

 
     
  منبع مقاله:  هگمتانه  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مقالات و نوشته های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان