تاریخ انتشار : ١٣٩۴/٠٧/٢۵ |
موضوع مقاله:  جامعه
نوع مقاله :  متفرقه
 
 
   
توجه به فرهنگ شهروندي در حذف آلودگي صوتي

 

زهره پوروهابي: عروس خانم، آقاي داماد؛ براي شما شب عروسيتون يك شب است و ميخواهيد خيلي با شكوه باشد و آخر شب كارواني از ماشينهاي بزرگ و كوچك با جيغ و و فرياد شما را مشايعت كنند، اما براي مردمي كه منزلشان در حاشيه خيابان است و هر شب كاروانهاي متعدد عروسي خواب را به آنها حرام ميكند چيزي جز عذاب مداوم نيست.

آقاي جواني كه چند ميليون خرج خودروي خود كردهاي و بلندگوهاي قوي رويش نصب نمودهاي و به هر نحوي ميخواهي داشتههايت را به رخ ديگران بكشي ديگران هيچ علاقهاي به شنيدن صداي گوشخراش موسيقي مورد علاقه تو را ندارند.

آقايي كه براي هر كاري فقط دستت را روي بوق خودرويت ميگذاري و هيچ به فكر افرادي كه بايد اين صداهاي ممتد را تحمل كنند نيستي.

آقايي كه به فكر برج سازي هستي و يك روز آهن ميآوري، روز ديگر بونكر سيمان و روز ديگر... همسايهها چه گناهي كردهاند كه بايد انواع صداهاي گوشخراش را تحمل كنند.

آقايي كه براي فروش هنداونه و خيار و... بلندگو به دست خيابانها و كوچههاي شهر را ميگردي و با صدايي گوشخراش وقت و بيوقت مردم را به خريد كالايت فرا ميخواني.

اين كار شما تضييع حقوق ديگران است و ديگران را آزرده كرده و سلامتي آنها را تهديد ميكند. بر اساس تعاريف علمي هر نوع صدايي كه انسان تمايل به شنيدن آن نداشته باشد و به گونهاي نسبت به آن احساس آزردگي كند يا سبب ايجاد آسيب و اختلال اعصاب شنوايي شود، در حكم آلودگي صوتي شناخته و تعريف ميشود. سروصداهاي فراتر از حد معمول به طور بالقوه خطرناك هستند. به هر صداي ناهنجار و آزاردهندهاي، سروصدا ميگويند كه آلودگي صوتي را در بر دارد. اين آلودگيهاي صوتي منابع مختلفي دارند؛ به عنوان مثال در بخش مكانيكي ميتوان به موتورسيكلت، خودرو، كاميون، هواپيما، راهآهن، مترو، ادوات موسيقي، ورزشگاهها، كولر، جاروبرقي، پنكه، دريل و... و در بخش انساني صداهاي ناهنجار و بلند انسان در جدال با يكديگر و حركات نامتعارف اشاره كرد كه نه تنها تأثير بسزايي بر شنوايي، قلب و عروق ميگذارد بلكه باعث ايجاد استرس، اضطراب، سردرد، تحريك در رفتار ضداجتماعي، خشونتطلبي مختل شدن رشد كودكان، پرخاشگري و كاهش تمركز نيز خواهد شد. بر اساس تحقيقات انجام شده، ناراحتيها و مشكلات ناشي از سروصداهاي آزاردهنده و زيانبار در محيط زندگي شهر تهران در ناحيه نسبتاً گرم و خشك و كم مرطوب قرار دارد.

در زمينه گوارش از جمله سوءهاضمه در انسان و همچنين بر هم خوردن آرامش و آسايش در محيط خانه، اجتماع و استراحتگاهها، گسترش خشونت در رفتارهاي اجتماعي و ازدياد تصادفات شهري، ايجاد مزاحمت در خواب و عدم تمركز در كارهاي اقتصادي، از جمله آثار مخرب آلودگي صوتي است. از همه مهمتر اينكه آثار زيانبار سروصدا روي كودكان را كه از اقشار آسيبپذير جامعه هستند، نميتوان ناديده گرفت؛ وضعيت روحي و جسمي كودكان به دليل عدم تكامل وضعيت جسمي و عقلي و روانيشان از حساسيت بالايي برخوردار است. اختلال و جلوگيري از تكامل رشد جسمي كودك، ممانعت و به تأخير انداختن روند زبانگشايي، لطمه وارد كردن به رشد هوش و ذكاوت و احساس و هوشمندي عاطفي و عصبانيت و شلوغي و همچنين بيميلي نشان دادن نسبت به تعليم و تربيت از جمله عوارض ناشي از آلودگيهاي صوتي است.

اما به راستي براي مواجهه با بحران آلودگي صوتي شهرمان چه بايد كرد؟

اقداماتي كه به منظور كاستن صداي محيط انجام ميشود شامل كنترل مهندسي دستگاهها در محيطهاي پر سر و صدا و رفع عيوب مربوط به دستگاهها و در صورت لزوم و امكان تعويض دستگاه است. در صورتيكه انجام اقدامات فوق ممكن نباشد يا قادر به رفع صداي غيرمجاز محيط نباشيم بايد گوشيهاي محافظ در اختيار افراد در معرض صوت غيرمجاز قرار داد. اين گوشيها متناسب با شدت و فركانس صداي محيط كار تجويز ميشود. براي اين افراد بايد سالانه معاينه شنوايي سنجي انجام شود تا در صورت مشاهده اختلال در تست شنوايي اقدامات مناسب به منظور پيشگيري از پيشرفت افت شنوايي بر دامنه فركانس شنيداري انجام شود.

با توجه به اينكه معمولاً صداها از توليد كنندهاي پخش، توسط گيرندهاي دريافت ميشوند، بنابراين جهت كنترل اين آلودگي، كاهش شدت صدا، جلوگيري از انتشار و نفوذ صدا و محافظت از گيرنده سيستم شنوايي ميتواند مؤثر باشد. بنابراين در جهت جلوگيري از آلودگي شديد صوتي: ۱) ميزان صدا در محيطهايي كه كارگران بهطور مداوم در معرض فعاليتهاي مغزي قرار دارند نبايد از ۱۰ دسيبل تجاوز نمايد.

۲) سعي شود از ورود ماشينآلات كه بيش از حد معين آلودگي صوتي توليد ميكنند جلوگيري شود.

۳) صداي ماشينآلات كارخانهها نبايد به بيرون از كارخانهها برسد.

۴) سعي شود از ايجاد واحدهاي مسكوني در مجاورت در فرودگاهها جلوگيري شود.

۵) ضد صدا كردن ساختمانها و واحدهاي مسكوني

۶) مضاعف يا دو لايه كردن شيشه پنجرهها در جهت جلوگيري از نفوذ صداي بيرون به داخل ساختمان

۷) محدود و ممنوع كردن عبور كاميونها و وسايط نقليه پر صدا

۸) ايجاد نوارهاي عريضي از درختان و پوششهاي گياهي كه به ميزان ۱۰ دسيبل از شدت صوت ميكاهد.

با تمام اين اوصاف بايد گفت آلودگي صوتي از جمله مشكلاتي است كه كليد آن تا حد زيادي به دست خود افراد جامعه است و حل آن با كمك تك تك افراد جامعه ميسر ميشود. هيچ قانون و تبصرهاي قادر نيست افراد را مجاب به رعايت موارد اخلاقي و يا مراقبت از سلامتي خويش و يا ديگران نمايد، بلكه فقط و فقط وجدان فردي است كه ميتواند مانع بروز برخي ناهنجاريهاي اخلاقي در جامعه شود. فردي كه به اميد هشدار صوتي، اتومبيل خويش را ترك ميكند، بايد در قبال جامعه متعهد باشد و اگر ميداند كه قادر به شنيدن صداي آن نيست، سيستم دزدگير صوتي را قطع كند و از روشهاي ديگر براي محافظت از دارايي خويش اقدام كند. خودداري از بوق زدن و يا بلند كردن موسيقي اتومبيل، به معناي احترام به خود و ديگران است و از عناصر استحكام زندگي اجتماعي به معناي تعامل سالم با ديگران به شمار ميرود.

 البته در مبارزه با آلودگي صوتي، قانون نيز نقش بسزايي دارد و با تصويب برخي قوانين در خصوص دور ساختن شغلها و صنفهايي كه منجر به آلودگيهاي صوتي ميشوند، از فضاهاي مسكوني، ميتواند در كاهش آلودگيهاي زندگي شهري بكاهد. ولي متأسفانه بايد گفت در كشور ما، قوانين محكم و قاطعي در خصوص آلودگي صوتي وجود ندارد و متأسفانه اقدامات مؤثري در رفع يا كاهش آنها صورت نگرفته است.

 

 

 
     
  منبع مقاله:  هگمتانه  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مقالات و نوشته های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان