تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۵/٠۶ |
موضوع مقاله:  جامعه
نوع مقاله :  شهرداری همدان
 
 
   
نقش شهروندان در بازیافت و تفکیک زباله ها

 

مدیریت زباله یکی از حیاتیترین کارهایی است که روزانه در هر شهری انجام میشود زیرا اولیای امور با مشکلات دفع مقادیر عظیمی از زباله تولیدی روزانه مواجه هستند. به همین دلیل است که تفکیک زباله از مبدأ باید بسیار موردتوجه قرار گیرد. بازیافت زبالهها از دو جهت مفید خواهد بود: هم زباله کمتری در محیط ایجاد خواهد شد و هم مواد خام کمتری مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

اکنون این سؤال مطرح میشود که آیا تابهحال به این فکر کردهاید که نقش شما در حفظ منابع طبیعی، کاهش آلودگی، و کاهش مصرف انرژی چقدر پررنگ است؟ همه ما روزانه خبرهای ناامیدکننده فراوانی درزمینة محیطزیست میشنویم: بحران انرژی، بحران آب، آلودگی هوای شهرها، افزایش نگرانکننده تولید زباله و... یکی از رفتارهای اشتباه ما، به زباله مربوط میشود؛ از ریختن آن در کوچه و خیابان گرفته تا جدا نکردن زبالهها و حتی بهموقع نگذاشتن آنها در مخازن. این موضوع را دستکم نگیرید. شاید هرروز کوچه و محلهتان را تمیز و پاکدیدهاید و متوجه اشتباهی که بسیاری از ما آدمها انجام میدهیم نشدهاید.

در مباحث مربوط به زباله توجه به پیشگیری از تولید زباله، کاهش مقدار تولید زباله، استفاده از تولیداتی که بهدفعات قابلاستفاده باشند، بازیافت، و دفن زباله از اهمیت به سزایی برخوردار است. همه نوع زباله خانگی را میشود بهنوعی محدودتر کرد و با درست مصرف کردن، در پایین آوردن سطح زبالههای تولیدی، نقشی داشت.

بسیاری از این زبالهها که درواقع پسمانده خوراکیها است، بهنوعی با تبدیلشدن به کود کمپوست، قابل بازگشت به چرخه محیطزیست هستند اما تولیداتی که پایه نایلونی و پلاستیکی دارند دیگر هیچگاه به طبیعت برنمیگردند. برای بهتر زیستن در شهر قزوین، علاوه بر اینکه به مدیریت توانمند نیاز داریم به تعامل مثبت همهی شهروندان با این مدیریت هم نیاز داریم. اینکه شهروندان، مدیران شهری را تنها متولیان امور اجرایی در شهر بدانند و از خود سلب مسؤولیت کرده و به مشکلاتی که در کوچه و خیابان به وجود میآید هیچ توجهی نداشته باشند، زندگی در شهر را با مشکل مواجه میکند.

ما شهروندان باید نگاهی عمیقتر به تولید زباله در خانههای خود بیندازیم.برای بازیافت زباله لازم است که زباله از مبدأتفکیک شود. اکنون، سؤال اینجاست که: تفکیک زبالهیعنی چه؟ تاکنون چه میزان به تفکیک زبالههایتر از خشک در منزل، مدرسه، یا محل کار خود پرداختهاید؟ به جداسازی پسماندهای خشک وتر از یکدیگر در مبدأ تولید (مراکز مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی) تفکیک از مبدأ میگویند.

و اما چرا تفکیک از مبدأ؟ چرا نه؟ پس چه باید کرد؟ پیش از هر چیزی باید سعی شود در تولید زباله حداکثر دقت را به خرج دهیم، البته نه اینکه مصرف نکنیم، اما حتیالمقدور از مصرف کالاهای یکبارمصرف خودداری کرده و بیجهت چیزی را دور نیاندازیم. یعنی از مواد و کالاها استفاده صحیح و بهینه داشته باشیم. با این کار علاوه بر صرفهجویی در هزینه خانواده، مصرف مواد اولیه و انرژی، مقدار کمتری هم زباله تولید کردهایم.

بازیافت یکراه حل کامل و قطعی برای مدیریت پسماند نیست اما از تولید زبالهی بیشتر و مصرف منابع بهتر است. بازیافت یک گام بهسوی زندگی سبز هم به شمار میآید. منظور از زندگی سبز عبارت است از انجام هر کاری که از تولید زیاد پسماند جلوگیری کند، آلودگی کمتری تولید و انرژی کمتری مصرف کند. باز کاهی، بازمصرف و بازیافت در کانون زندگی سبز قرار میگیرند. کاهش تولید پسماند و بازیافت کردن، راه را بر صرفهجویی در مصرف منابع زمین میگشاید و آنها را از هدر رفتن و نابودی زمین نجات میدهد. عادتهای مصرف به اینکه چگونه زندگی میکنید، چه چیزی میخرید و چقدر انرژی مصرف میکنید، بستگی دارند. کارشناسان محیطزیست میگویند که اکثر مردم باید از طریق خرید کمتر و مصرف کمتر، عادتهای مصرف خود را تغییر دهند تا به بقای منابع زمین و سپردن آن به دست آیندگان کمک کنند.

 
     
  منبع مقاله:  هگمتانه  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مقالات و نوشته های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان