تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١٠/٠۶ |
موضوع مقاله:  جامعه
نوع مقاله :  متفرقه
 
 
   
ضرورت های آشنایی با حقوق شهروندی

 

شهروند خوب کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را میشناسد، از آنها دفاع میکند، قانون را میشناسد، به آن عمل میکند و از طریق آن مطالبه میکند، شهروند خوب هم منافع خود و هم منافع دیگران را در نظر دارد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسؤولیتها، شرایط بهتری برای خویش و دیگران فراهم میکند و به طور کلی یک شهروند خوب کسی است که با شناختن حقوق خود میتواند مدیریت شهری را در اداره شهر نیز کمک کند.

یک شهروند زمانی میتواند در بهبود بخشیدن کیفیت زندگی شهری خود مفید باشد که از حقوق شهروندی خود اطلاع داشته باشد تا در ارائه داوطلبانه خدمات عمومی ایفای نقش کند و با آموزش حقوق شهروندی به دیگران به شکلگیری اجتماعات فعال و توانمند کمک کند.

شهروندان فقط تا زمانی که از حقوق شهروندی خود آگاهی داشته باشند میتوانند افرادی را که در پی نقض قوانین شهری و حقوق شهروندی هستند، به رعایت حقوق شهروندی و قوانین شهری وادار کنند. شهروند خوب کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را میشناسد، از آنها دفاع میکند، قانون را میشناسد، به آن عمل میکند و از طریق آن مطالبه میکند؛ او میداند که فرد دیگری هم در جامعه حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد.

درکنار هر زندگی فردی، یک زندگی جمعی نیز وجود دارد و برای موفقیت در این نوع زندگی، باید فردگرایی و منفعتطلبی تا حدودی مهار شود و اخلاق جمعی رواج یابد.

شهروند کسی است که هم منافع خود و هم منافع دیگران را در نظر دارد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسؤولیتها، شرایط بهتری برای خویش و دیگران فراهم میسازد.

بر اساس تعاریف مختلف انسانهای ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت کشور و تحت حاکمیت آن هستند، شهروند خوانده میشوند؛ در واقع، شهروندی یک موقعیت فعالانه است، چرا که در مفهوم «شهروندی» همزمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته میشود. بر این اساس، شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی برای شهروندان معین میکند و آنها را بدون استثنا از این حقوق بهرهمند میداند، تکالیفی نیز برای آنها متصور میشود که باید به آنها بپردازند، از دیگر سو، این حقوق و تکالیف، لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمیتوان بدون دیگری تصور کرد.

شهروندان دارای نقشهای تفکیکشده هستند و از حقوق، امتیازات و مسؤولیتهای این نقش آگاهند و آن را مطالبه میکنند، شهروند در امور عمومی جامعه مشارکت میکند، شهروندان در امور مختلف، اعم از نگهداری از امکانات عمومی و حفظ منابع طبیعی تا تعمیر مدرسه محل و آسفالت خیابان خود احساس مسؤولیت میکنند؛ در واقع، هر فرد در جامعه شهروندی حقوق و تکالیفی دارد و کسانی که این حقوق و تکالیف را رعایت میکنند یک شهروند خوب محسوب میشوند.

هر شهروندی مجموعهای از حقوق و تکالیف دارد، تکالیف هر شخص به مسؤولیتهای شهروندی او مرتبط میشود، این مسؤولیتها و تکالیف در جنبههای گوناگونی میتواند مصونیت داشته باشد، بخشی از تکالیف، تکالیف فردی هستند و به خود فرد ارتباط پیدا میکند، مانند حفظ نظافت محیط پیرامون و رعایت قوانین شهری؛ بخشی دیگر هم به تکالیف اجتماعی افراد مربوط است، یعنی چون یک فرد در یک کشور زندگی میکند، نسبت به جامعه پیرامونی خودش طبق مسؤولیتها و تکالیفی که برعهده دارد باید عمل کند و باید به گونهای باشد که دچار نقض اجتماعی نشود، این مسؤولیتها شامل کمک به افراد نیازمند و سالمندان، رعایت حقوق شهروندی و رعایت عدالت اجتماعی میشود.

دولت نیز در برابر شهروندان خود تعهداتی دارد که باید به آنها عمل کند، حفظ کرامت انسانی، ارتباط با مردم، تلاش برای آبادانی، حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن، تخصیص عادلانه منابع و امکانات و رعایت اولویتها، برقراری امنیت و ایجاد نظم و انضباط اداری و همچنین صیانت از حقوق فردی، همگی از تعهدات دولت در قبال شهروندان است، بنابراین، دولت در مقابل شهروندان مسؤولیتهای بسیار پراهمیت و مهمی بر عهده دارد که اگر این مسؤولیتها درست اجرا شوند، شهروندان هم برای انجام دادن مسؤولیتهای خود تلاش بیشتری میکنند.

یک شهروند زمانی میتواند در بهبود بخشیدن کیفیت زندگی شهری خود مفید باشد که از حقوق شهروندی خود اطلاع داشته باشد تا در ارائه داوطلبانه خدمات عمومی ایفای نقش کند و با آموزش حقوق شهروندی به دیگران به شکلگیری اجتماعات فعال و توانمند کمک کند. شهروندان فقط تا زمانی که از حقوق شهروندی خود آگاهی داشته باشند میتوانند افرادی را که در پی نقض قوانین شهری و حقوق شهروندی هستند، به رعایت حقوق شهروندی و قوانین شهری وادار کنند.

شهروندان میتوانند در مباحثی چون کاهش جرایم، بازسازی و تأمین مسکن، آموزش و فرهنگسازی حقوق شهروندی و حفظ و رعایت بهداشت و نظافت پیرامون شهری خود و حل و فصل بعضی مسائل اجتماعی دیگر مؤثر باشند، در ضمن، با راههای گوناگونی همچون مراجعه به دادگاه و مراجع قضایی نیز میتوانند با مشکلات و معضلات اجتماعی برخورد کنند.

اما اگر نگاهی اجمالی به جامعه پیرامون خود داشته باشیم کمتر کسی را میبینیم که به حقوق شهروندی خود آشنایی داشته باشد، افرادی که هیچ آگاهی و آشنایی خود از حقوق خود به عنوان یک شهروند ندارند بیشک نمیتوانند به عنوان یک شهروند خوب در جامعه نقش خود را ایفا کند؛ کسی که به حدا اقلترین حقوق فردی و اجتماعی خود آگاهی ندارد چگونه میتواند در جامعه به عنوان یک شهروند فعال ایفای نقش کند و یا اینکه چگونه میتواند همشهریهای خود را به مشارکت در امور شهروندی دعوت کند و یا اینکه در مدیریت شهری نقش ایفا کند، آشنایی با حقوق شهروندی برای یک شهروند خوب بودن یکی از نیازهای ضروری جامعه کنونی است و هرقدر که این جوامع گستردهتر شوند این نیاز بیشتر حس میشود.

 
     
  منبع مقاله:  هگمتانه  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مقالات و نوشته های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان