یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰   |   Sun May 16, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه پذیرش مقالات و نوشته ها      صفحه اصلی   |   شهرداری همدان   |   سایر مقالات 
     پربازدیدترین ها
مدیریت مصرف چیست؟
نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري
شهر سبز پايدار چيست؟
زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
ونداليسم اجتماعي چیست؟
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مقدمه ای بر سيرتحول تهيه طرح هاي توسعه شهري در جهان و ايران
بافت هاي فرسوده ، قوت ها و فرصت ها
۱۵ توصيه كاربردي امام خامنه اي براي انس بيشتر با قرآن
سيرتحول برنامه ريزي شهري بعد از ورود اسلام به ايران
     شهرداری همدان
9 فايده استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي
روش ها و فوايد تفکيک زباله در منزل
بايد و نبايد‌هاي آپارتمان نشيني
فواید تفکیک زباله و چگونگی آن در خانه
نقش شهروندان در بازیافت و تفکیک زباله ها
اهمیت هویت فرهنگی در شهر پایدار
نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهر
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري
گذری بر تاریخچه مدیریت پسماند
راه هاي كاهش توليد پسماند در خانه
نقش مبلمان شهري در زيباسازي شهر
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مزاياي بليت الكترونيك و نقش آن در توسعه مديريت حمل و نقل شهري
آموزش شهروندان، حلقه گمشده چرخش بازيافت زباله
شهر سبز پايدار چيست؟
تاريخچه شهرداري و شوراي شهر در ايران
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٩/٠٣ تعداد بازدیـد : ١۶۴۶ نسخه چاپی
 
   موضوع مقاله:  مدیریت شهری
   نـوع مقاله:  شهرداری همدان
 
 
 
 
 
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري

 

مقدمه

امروزه شهرنشيني و توسعه شهري يکي از پديدههاي ويژه است. ضرورت جلوگيري از اتلاف منابع در شهرها و انجام امور شهروندان در کوتاهترين زمان ممکن، جلوگيري از تداخل و ناهماهنگيها و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و بسياري از مسائل ديگر که مجال برشمردن آنها نيست، اشاره به آن دارد که لازم است همه دستاندرکاران مديريت شهري توجه ويژهاي به فناوري اطلاعات و ارتباطات داشته باشند. شهرداري يکي از مهمترين نهادهاي مديريت شهري در ساختارهاي اجتماعي و سياسي محسوب ميشود که تحت تأثير انقلاب اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است. در ادامه براساس برخي از مطالعات انجام شده در کشور بيان ميشود که فناوري اطلاعات و ارتباطات در قالب شهر، شهرداري الکترونيکي چگونه ميتواند عاملي مؤثر براي بهبود و توسعه مديريت شهري باشد.

شهر الکترونيکي

شهر الکترونيکي، عبارت از شهري است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويسهاي دولتي و سازمانهاي بخش خصوصي به صورت برخط و به صورت شبانهروزي و در هفت روز هفته، باکيفيت و ضريب ايمني بالا و با بهرهگيري از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهاي آن انجام ميشود. شهر الکترونيکي، ما را از دنياي تکبعدي شهرهاي سنتي و امروزي خارج نموده و به دنياي جديدي راهنمايي خواهد کرد.

مزاياي استقرار شهر الکترونيکي

افزايش بهرهوري در ارائه خدمات شهري به دليل حذف محدوديتهاي زماني ناشي از

• لزوم حضور فيزيکي در سازمانها، افزايش دقت و سرعت ارائه خدمات

• حذف بروکراسي اداري و افزايش رضايت شهروندان

• کاهش فساد اداري از طريق شفافسازي فرايندها

• امکان بهرهگيري شهروندان به صورت مساوي از خدمات شهري (عدالت اجتماعي)

• حفظ محيط زيست، کاهش آلودگي و ترافيک

• دسترسي ٢۴ ساعته به خدمات شهري

• درآمد ثابت شهري با وجود آمدن يک سامانه باثبات گردش پول در جامعه

کارکردهاي فناوري اطلاعات در شهرداري الکترونيکي

١. تأمين نيازهاي اطلاعاتي شهروندان، بازرگانان و گردشگران از طريق شبکههاي اينترنتي

٢. هوشمندسازي کنترل حمل و نقل و ترافيک

از اين طريق ميتوان اخبار و اطلاعات جادهاي، وضعيت عبور و مرور، طرح و پروژههاي عمران جادهاي، شمار خودروهاي در حال تردد در آزادراهها و شبکههاي جادهاي را به منظور افزايش ظرفيت جادهها، به طور لحظهاي منتشر نمود. مديريت نظام ترافيکي با بهرهگيري از شبکه رايانهاي (به عنوان مثال با استفاده از دوربينهاي خودکار) ميزان و حجم ترافيک جادهها و بر روي پلها را مورد بررسي قرار ميدهد. اطلاعات به وسيله اپراتورهاي ويژه ترافيک و با استفاده از شبکه گردآوري اطلاعات، پردازش و توزيع ميشوند.

٣. بازخوردسنجي لحظهاي

با استفاده از پرسشنامههاي الکترونيک انجام ميشود. اين پرسشنامه، نوعي چکليست از تصميمهاي برنامهريزي شده در قالب فرم نظرسنجي است. متصديان مربوط در سايت شهرداري، از بازديدکنندگان درخواست ميکنند تا ضمن ارائه برخي از اطلاعات شخصي (مانند سن، محل سکونت و...) به سؤالات پاسخ دهند.

۴. تشکيل اتاق فکر و ايدهيابي

صاحبان ايده و افراد خلاق، بدون محدوديتهاي فيزيکي و موانع جغرافيايي و اجتماعي، فرصت حضور در اتاقهاي مجازي فکر و ايدهپردازي را به دست ميآورند.

۵. افزايش مشارکتپذيري

شهرداري الکترونيک، مشارکت شهروندان خود را در سطوح مختلف (مشارکت در تعيين نيازها و اولويتها، شناسايي ظرفيتها و توانمنديهاي محلي، اجراي برنامهها و نظارت بر عملکرد مديران شهر) افزايش ميدهد.

۶. کاربرد شبکه اطلاعات جغرافيايي

سازمانهاي مختلف به تناسب نيازهاي مديريتي، با صرف هزينه زياد، اقدام به جمعآوري اطلاعات ميکنند. با استفاده از شبکه اطلاعات جغرافيايي، سازمانهاي ذينفع ميتوانند از اطلاعات شهري استفاده کنند. بدين ترتيب، علاوه بر صرفهجويي در هزينهها و جلوگيري از دوبارهکاريها، امکان مشاهده روند تغييرات شهري نيز فراهم ميشود.

٧. آموزش مجازي

فناوري اطلاعات، موجب تحول در ساختار و روشهاي آموزش شهروندان شده است. ابزارهاي الکترونيکي، ظرفيتهاي جديد را متناسب با سليقه و نياز فراگيران عرضه کردهاند. بنابراين، شعارهاي الکترونيکي در شهرداري مجازي تحقق خواهد يافت.

*نتيجهگيري

پيشرفت سريع شهرها در جهان و الکترونيکي شدن آنها نشان ميدهد که روز به روز جهان در حال متحول شدن است. تاريخ نشان ميدهد که هر کشوري زودتر تحولات جديدي را درک کند و آن را به مرحله عمل برساند، آينده موفقتري در پيش رو دارد. در عصر حاضر، اطلاعات و اطلاعرساني، مهمترين ابزار راهبردي براي مديريت و اداره صحيح همه واحدهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي محسوب ميشود. به همين دليل اهميت اطلاعات در فرآيند تصميمگيري، فناوري اطلاعات در جهان با سرعت چشمگيري در حال توسعه است و تمامي فعاليتهاي روزمره بشر را تحت تأثير قرار داده است. در حوزه شهري، شهرها و شهرداريهاي الکترونيکي يکي پس از ديگري در حال ظهور هستند و در آيندهاي نزديک، ارائه خدمات شهري را کاملاً دگرگون ميکنند.

آنچه از مطالب ارائه شده برداشت ميشود اين است که در يک شهر الکترونيک، کارها را ميتوان بسيار سادهتر و بااطمينان خاطر بيشتري انجام داد. تأثير بهکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را ميتوان از ديدگاههاي مختلف بررسي کرد. از ديدگاه مديران شهري، اين پديده ميتواند باعث سرعت و سهولت در انجام فعاليتها، شفافسازي در ارائه خدمات و استفاده از نظرات شهروندان شود. از ديد کاربران نيز، دريافت خدمات در هر زمان و هر مکان فرصت مغتنمي است که رضايت آنها را در پي دارد. در صورتي که مديران شهري و شهروندان با تمام ابعاد به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در قالب شهر، شهرداري و شهروند الکترونيکي آشنا شده و آن را بپذيرند، سرعت توسعه اين پديده بيشتر شده و اميد داشتن يک شهر خوب و پاسخگو افزايش مييابد.

 

گردآورنده: مسعود شريفي

 

 

 
     
     
 
   منبع مقاله:  هکمتانه
 
 
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٩/٠٣ تعداد بازدیـد : ١۶۴۶ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
اقتصاد و بازرگانی    
بهداشت و سلامت    
جامعه    
دانش و زندگی    
دین و اندیشه    
سیاست    
علم و آموزش    
فرهنگ و هنر    
فناوری و ارتباطات    
مدیریت شهری    
ورزش    
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢  نفر کاربران آنلاین :
۲۵۷,۴۹۰ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو
آرشیـو شهرداری همدان
آرشیـو سایر مقالات
سامانه پذیرش مقالات
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان